Vastuullisuus ja kestävä kehitys

Kestävän kehityksen näkökulma on ensisijainen kaikessa toiminnassamme.

Pyrimme ottamaan käyttöön ainoastaan tarkoin ympäristön kannalta harkittuja, turvallisia tuotteita sekä tuottamaan niitä ympäristönäkökulma huomioon ottaen. Toimintamme perustuu vahvaan liiketoiminta-etiikkaan sekä turvallisiin työympäristöihin. Päivittäinen työnohjaus nojaa yrityksen hyvän liiketoiminnan periaatteisiin (Code of Conduct), jota kaikkien työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden tulee noudattaa.

Vastuullisuuden toteutumista seurataan tarkasti

Seuraamme jatkuvasti suoriutumistamme hyvän liiketoiminnan periaatteiden määrittämissä kohdissa. Konsernin johto, liiketoiminta-alueiden päälliköt, HR-päälliköt ja yrityksen hallitus saavat neljännesvuosittain kestävän kehityksen raportin. Arvioimme lisäksi vuosittain, onko olemassa muita kestävän kehityksen teemoja, joihin meidän on pitkällä tähtäimellä kiinnitettävä erityishuomiota.

Kestävä kehitys ja kannattavuus kulkevat käsi kädessä

Uskomme, että kestävää kehitystä tukevien ratkaisujen kehittäminen johtaa kestävään kannattavuuteen. Yhä useammat kuluttajat kysyvät älytuoteratkaisuja, jotka auttavat vähentämään energiankulutusta ja siten ilmastovaikutuksia. Olemme etulinjassa modernien, älykkäiden ja energiatehokkaiden ikkunoiden ja ovien kehittämisessä. Lisäksi pääraaka-aineemme puu on uusiutuva, kierrätettävä ja se sitoo hiilidioksidia.

Kestävän kehityksen painopistealueet ja tavoitteet

Kullakin kestävän kehityksen painopistealueella on useita tavoitteita, joita mittaamme ja arvioimme ja siten hyödynnämme toimintamme kehittämiseen.

1

Kestävälle kehitykselle pohjautuvat tuotteet ja liiketoiminta

Käytämme kestävän metsätalouden tuottamaa puuta. Jalostusprosessimme huomioivat ympäristöarvot. Tarjoamme tuotteita, jotka vaikuttavat positiivisesti sisätiloihin.

2

Turvallinen ja kehittävä työympäristö

Tavoitteenamme on, että meillä ei tapahdu työtapaturmia. Pyrimme minimoimaan sairauspoissaolot ja huolehdimme työntekijöidemme koulutuksesta ja kehittämisestä.

3

Haitallisten ympäristövaikutusten minimointi

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme vähentääksemme energiankäyttöä, hiilidioksidipäästöjä ja muita päästöjä. Lisäksi valvomme tarkasti syntyvää jätettä ja hukkamateriaaleja.

Ympäristövastuu

Minimoimme tavoitteellisesti toimintamme ympäristövaikutuksia. Ympäristöasioiden aktiivinen huomioon ottaminen vähentää vaikutustamme ympäristöön. Tehostamme prosesseja, käytämme uusiutuvia raaka-aineita ja priorisoimme kestävällä tavalla tuotettua puuta. Tuotantotoimintojen paikallisuus auttaa meitä pitämään kuljetusten aiheuttamat päästöt pieninä. Voimme lisäksi vähentää ympäristövaikutuksia epäsuorasti tarjoamalla kuluttajille energiatehokkaita ikkunoita ja ovia, joiden ansiosta he voivat vähentää omaa energiankulutustaan ja siten ilmastovaikutustaan.

Noudatamme täsmällisesti kaikkia yritystoimintaamme kohdistuvia lakeja ja vaatimuksia. Ympäristösertifioinnit kuuluvat toimintatapaamme. Vaadimme tavarantoimittajiltamme, että heidän tulee noudattaa oman maansa ympäristölakeja ja -määräyksiä. Arvioimme jatkuvasti käytettävissä olevin keinoin alihankkijoidemme toimintaa varmistaaksemme, että he työskentelevät kestävällä tavalla koko tuotantoketjussa.

Tuotantomme suurimmat ympäristövaikutukset aiheutuvat pintakäsittelyssä ilmaan vapautuvista liuottimista ja pölystä, painekyllästyksestä sekä lämmityksestä.

Katso täältä, kuinka pienennämme tuotteidemme hiilijalanjälkeä niiden koko elinkaaren ajalta »

Sosiaalinen vastuu

Tarjoamme asiakkaillemme tuotteita, jotka on valmistettu huomioimalla ihmisten elinolosuhteet ja ihmisoikeudet. Yksi kolmesta kestävän kehityksen painoalueesta on turvallinen ja kehittyvä työympäristö.

Kansainvälisillä markkinoilla työskentely edellyttää, että kaikkialla noudatetaan paikallisen lainsäädännön määräyksiä ja normeja. Varmistaaksemme normien mukaisen toiminnan noudatamme itse hyvän liiketoiminnan periaatteita ja edellytämme sitä myös alihankkijoiltamme.